1. حسین محمدی , سرمایه گذاری و اهمیت آن در تحقق اهداف اقتصادی سند پیشرفت , پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
  2. حسین محمدی , سمیه پکوک , محدثه داوری ترشیزی , حرکت به سمت نرخ بهره صفر در راستای تحقق اهداف اقتصادی افق سند پیشرفت , پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
  3. حسین محمدی , تعهد سازمانی و ضرورت ارتقای آن در راستای تحقق اهداف افق سند پیشرفت , پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
  4. حسین محمدی , محمد ملکان , عبدالله لوشابی , بررسی تاثیر شوکهای درآمد نفت روی تولید و واردات گندم و جو در ایران با رویکرد خودتوضیح برداری , دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصادکشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
  5. حسین محمدی , عبدالله شهرکی , بررسی اثر تورم بر کارایی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران , دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصادکشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
  6. حسین محمدی , عبدالله شهرکی , ارزیابی عوامل اقتصادی موثر بر کیفیت خدمات نهادهای مالی بخش کشاورزی با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی , دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصادکشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
  7. حسین محمدی , فاطمه سخی , محمود صبوحی صابونی , بررسی عوامل موثر بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار اختیار معامله(مطالعه موردی محصول پنبه شهرستان گنبد) , توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
  8. حسین محمدی , سمانه حیدرزاده ریزی , بررسی عوامل کلان اقتصادی موثر بر قیمت محصولات کشاورزی با رویکرد پانل , توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
  9. حسین محمدی , سرمایه اجتماعی و برخی شاخص های مهم آن در قرآن کریم , دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
  10. حسین محمدی , سرمایه سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت اسلامی با تاکید بر تعالیم قرآن کریم , دومین کنفرانس ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
  11. حسین محمدی , عوامل موثر بر سرمایه گذاری در اقتصادایران و زیربخش های آن , همایش ملی جهاد اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۳
  12. حسین محمدی , مرتضی بستام , برای تولید و صادرات انار در ایران swot تشکیل ماتریس , اولین همایش ملی انار , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
  13. حسین محمدی , مینا محتشمی , بررسی مشکلات مربوط به تولید و بازاریابی انار در استان خراسان رضوی , اولین همایش ملی انار , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
  14. حسین محمدی , آزاده تعالی مقدم , تجارت آب مجازی برای محصولات عمده کشاورزی در ایران , دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
  15. حسین محمدی , نازنین محمدرضازاده بزاز , ابزارهای اقتصادی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی در جهان و ایران , دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
  16. حسین محمدی , مریم مقیمی فیض ابادی , اثر حذف یارانه برق بر تولید و هزینه بخشهای اقتصادی در خراسان رضوی , دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۰۳
  17. حسین محمدی , مینا محتشمی , بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق در بخش صنعت , دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۰۳